e veikals.mediq.ee

Noteikumi un nosacījumi

Mediq Latvija SIA, mediq24.lv LIETOTĀJA LĪGUMS

 

Mediq Latvija SIA, Raunas iela 41C, Rīga, LV-1084, reģistrācijas Nr.40103295181 (turpmāk tekstā - Pakalpojuma sniedzējs), un klients, kas veic pasūtījumu Mediq Latvija SIA e-veikalā mediq24.lv un identificē sevi, ievadot savus personas datus pie pasūtījuma (turpmāk tekstā - Pakalpojuma lietotājs) ir noslēguši šo interneta veikala lietotāja līgumu (turpmāk - Lietotāja līgums).

 

1. INTERNETA VEIKALS

1.1 mediq24.lv (turpmāk tekstā – interneta veikals) ir Pakalpojuma sniedzēja izveidotā tiešsaistes vide, caur kuru preces tiek pārdotas Pakalpojuma lietotājam.

 

 

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Savu savstarpējo attiecību regulēšanā Puses vadās pēc Patērētāju Tiesību aizsardzības likumu un MK noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, kā arī saskaņā ar citiem spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī pēc interneta veikala Lietotāja līguma noteikumiem.

2.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas interneta veikala piedāvātajā pakalpojumā.

2.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt Lietotāja līguma noteikumus un nosacījumus, un tam nav pienākums izsniegt par to rakstisku paziņojumu Pakalpojuma lietotājam pa e-pastu.

 

3. PRECES UN PIRKUMI

3.1 interneta veikalā redzamās preces parasti ir pieejamas noliktavā. Interneta veikalā attēloto preču pieejamība var mainīties atkarībā no piegādes noteikumiem.

3.2 Preces, kas pašlaik nav noliktavā, pasūta pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis rēķina apmaksu. Aptuvenais pasūtījuma aizpildīšanas laiks tiek parādīts preces pasūtīšanas vidē.

3.3 Interneta veikalā piedāvātās preces tiek pārdotas gan fiziskām, gan juridiskām personām.

3.4 Pakalpojuma lietotājs apstiprina, ka ir vismaz 15 gadus vecs. Ja Pakalpojuma saņēmējam, kurš pasūtījis un iegādājies preci Interneta veikalā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem. vecāki, aizgādņi).

3.5Pakalpojuma lietotājs izvēlas vēlamās preces un viņam ir pienākums ievadīt pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (uzvārds, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, pasta indekss), kā arī veikt apmaksu par precēm, pamatojoties uz pasūtījumu.

3.6 Pakalpojuma lietotājam pie pasūtījuma aizpildīšanas jāiesniedz pareizi dati, kas nepieciešami, lai veiktu pasūtījuma izpildi.

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi vai jebkādām sekām, kas radušies kā Pakalpojuma lietotāja pasūtījuma veikšanas brīdī nepareizi aizpildīto datu rezultāts.

3.7 Pārdošana notiek brīdī, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis pasūtījumu interneta veikalā un ir samaksājis par pakalpojumu.

 

4. CENAS

4.1. Visas cenas interneta veikalā tiek norādītas eiro un ietver pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt interneta veikalā redzamās cenas. Ja cenas ir mainītas interneta veikalā pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis pasūtījumu un samaksājis par to, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums piegādāt preces Pakalpojuma lietotājam par cenām, kas ir derīgas pasūtījuma veikšanas brīdī. Pakalpojuma lietotājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par cenu starpību.

 

5. PIEGĀDES LAIKI UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

5.1 Preces tiek piegādātas Pakalpojuma lietotājam, izmantojot, kurjerpasta pakalpojumus.

5.2 Pakalpojuma sniedzēja noliktavā esošo preču piegādi veic pēc iespējas ātrāk pēc maksājuma izdarīšanas, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no tā. Preces, kuras nav pieejamas noliktavā, tiek piegādātas piecu darbdienu laikā pēc preču piegādes noliktavā.

5.3. Ja kopējā pasūtījuma summa ir 20.00 EUR vai vairāk, preču piegāde ar kurjeru ir bez maksas.

5.4. Maksa par preču piegādi ar kurjeru pasūtījumam līdz 20.00 EUR – 3.50 EUR.

5.5. Maksa par preču piegādi ar Omniva pakomātu starpniecību pasūtījumiem virs 60.00 EUR bez maksas, līdz 60.00 EUR - 5.99 EUR.

 

6. LĪGUMA ATSAUKŠANA

6.1 Ja Pakalpojuma lietotājs vēlas atteikties no līguma pēc pasūtījuma izdarīšanas un pirms Pakalpojuma sniedzējs

ir izpildījis pasūtījumu, pakalpojuma lietotājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk rakstveidā informēt Pakalpojuma sniedzēju. Rakstisko paziņojumu nosūta pa e-pastu: mediqlatvija@mediq.com. E-pastā jāiekļauj pasūtījuma numurs, kuru pakalpojuma lietotājs vēlas atsaukt, kā arī pakalpojuma lietotāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, pasūtījuma veikšanas datums, tālrunis).

6.2 Ja atteikuma pieteikums sasniedz Pakalpojumu sniedzēju pēc līguma izpildes, atteikšanos no līguma veic saskaņā ar lietotāja līguma 7. nodaļu "Atteikuma tiesības".

6.3 Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties atmaksā Pakalpojuma lietotājam veiktās apmaksas summu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par izstāšanos no līguma saņemšanas.

6.4 Nauda tiek ieskaitīta tajā pašā bankas kontā, no kura to saņēma Pakalpojuma sniedzējs.

 

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1 Atteikuma tiesības tiek realizētas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014.gada 13.jūnija LR Ministru  Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. 

7.2 Prece tiek atgriezta neatvērtā oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā, kopā ar aizpildītu atteikuma veidlapu un pirkumu apliecinošu dokumentu. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu un aizpildīta veidlapa sākotnēji jānosūta uz e-pasta adresi mediqlatvija@mediq.com

7.3 Saskaņā ar LR Ministru  Kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktu Pakalpojuma saņēmējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pakalpojuma saņēmējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

7.4. Pakalpojuma saņēmējam pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu prece ir jāatgriež Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

7.5. Pakalpojuma sniedzējs naudas atgriešanu Pakalpojuma saņēmējam veic ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža uz kontu, kuru klients izmantojis norēķinoties par preci.

7.6. Pakalpojuma saņēmējs apņemas segt visus preces atgriešanas izdevumus, izņemot gadījumus, ja tiek atgriezta nepareizi atsūtīta prece.
7.7. Ja atgrieztā prece neatbilst Lietošanas Līguma punktā 7.2 minētajiem nosacījumiem, nauda Pakalpojuma saņēmējam netiks atgriezta un atgrieztā prece paliks pie Pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs nosūtīs Pakalpojuma saņēmējam atbilstošu paziņojumu uz e-pastu. Pakalpojuma saņēmējam būs jāsedz visi izdevumi par preces atgriešanu Pakalpojuma sniedzējam.

 

8. GARANTIJA

8.1. Visām Interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija, dažādām precēm tā var būt atšķirīga.

8.2. Ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Likumiskās garantijas ietvaros patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.

8.3. Juridiskām personām tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija

8.4. Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

- Pakalpojuma saņēmējs pašrocīgi ir mēģinājis novērst bojājumu un veikt preces remontu;

- uzglabājis preci neatbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;

- bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);

- ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti.

 

9. PERSONĪGIE DATI UN TO IZMANTOŠANA

9.1 Pakalpojuma sniedzējs apstrādā personas datus saskaņā ar personas datu apstrādes principiem.

 

10. PUŠU ATBILDĪBA

10.1. Pakalpojuma saņēmējs apņemas lietot Interneta veikala pakalpojumus tikai saskaņā ar likumdošanu.

10.2. Pakalpojuma saņēmējs ir personīgi atbildīgs par  jebkuru Interneta veikala izmantošanai nepieciešamo iekārtu programmatūru un datu pārraides sistēmu iegūšanu un saglabāšanu, kā arī jebkurām izmaksām, kas ar to saistītas.

10.3. Pakalpojuma saņēmējs, izmantojot Interneta veikalu pretēji Lietošanas Līguma noteikumiem, spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies  Pakalpojuma sniedzējam, citiem Pakalpojuma saņēmējiem vai trešajām personām.

10.4 Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs preces pārdošanu cenas ietvaros. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produktu trūkuma dēļ, ieskaitot informatīvā īpašuma zaudējumus, peļņas vai apgrozījuma zaudējumus.

 

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Visi strīdi, kas Līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

11.2. Atzīmējot “Piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem” lodziņu, kad tiek veikts pasūtījums, Pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka viņš/viņa ir izlasījis, sapratis un piekrīt visiem Lietošanas Līguma noteikumiem un nosacījumiem.


Patērētāju tiesību aizsardzības likums

 

Noteikumi par distances līgumu

 

 

 

Mediq Latvija SIA

Spēkā no 2018. gada 25. maija